ZASADY KONKURSU

 NAGRODA IMIENIA KSIĘŻNEJ DINO

WSTĘP

      Celem Fundacji Ogrody Kultury jest działalność na rzecz kultury, dziedzictwa kulturowego, nauki i promocji regionu ze szczególnym uwzględnieniem wkładu, jaki w niego wniosła swoją działalnością Dorota księżna de Talleyrand-Périgord, księżna Dino, księżna żagańska, księżniczka kurlandzka i Pani na Zatoniu. 

 

          Księżna jak niewielu potrafiła łączyć w sobie miłość do kultury, przyrody, a nade wszystko ludzi. Mimo
że swoją działalność prowadziła w XIX wieku pozostaje dla nas niedoścignionym wzorem osoby, która będąc aktywną na wielu polach nie traciła z oczu pojedynczych osób i ich problemów. Ustanawiając nagrodę im. księżnej Dino chcemy podążać śladem księżnej, doceniając i promując ludzi i instytucje, które w sposób szczególny umiłowały region, jego historię, kulturę i tradycje. 

 

ROZDZIAŁ I – NAGRODA

 1. Nagroda imienia księżnej Dino jest przyznawana raz do roku za:
 • Ochronę, odbudowę i promocję dziedzictwa kulturowego w regionie;
 • Troskę o walory przyrodnicze i krajobraz kulturowy regionu;
 • Budowanie więzi regionalnych i propagowanie postaci historycznych regionu;
 • Promowanie idei, które były bliskie księżnej Dino, takich jak: filantropia, ekumenizm, mecenat nad artystami, dialog między narodami.
 1. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach:
 • Osoba – działacz społeczny, przedstawiciel świata kultury, edukacji i nauki;
 • Instytucja – samorząd, jednostka samorządu, organizacja pozarządowa, podmiot gospodarczy, instytucje oświaty, nauki, kultury i inne.
 1. Nagroda ma charakter honorowy – stanowi ją statuetka z wizerunkiem księżnej Dino wraz z pamiątkowym dyplomem dla laureata oraz dyplomy dla wszystkich osób
 2. Nagroda przyznawana jest w czerwcu, na pamiątkę przyjazdu księżnej do Zatonia i podjęcia przez nią decyzji o osiedleniu się na tych terenach.

 

ROZDZIAŁ II – KONKURS

      I. ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

 • Zgłoszenia w formie druku na formularzu przesyłane są listownie na adres: Fundacja Ogrody Kultury im. księżnej Dino ul. Zatonie-Parkowa 2 66-004 Zielona Góra,

lub pocztą elektroniczną na adres: fundacja@ogrodykultury.pl

Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Fundacji www.ogrodykultury.pl w zakładce Dziedzictwo księżnej Dino.

(POBIERZ)

 • Zgłoszeń kandydatów do nagrody mogą dokonywać: osoby fizyczne, samorządy i ich jednostki, organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze, instytucje oświaty, nauki, kultury i inne.
 • Zgłoszenia mogą wpływać przez cały rok.
 • Kapituła rozpatruje kandydatury, które wpłyną do 1 kwietnia każdego roku.II . ETAPY KONKURSU

 Konkurs składa się z 4 etapów i przeprowadzany jest przez Kapitułę Nagrody im. księżnej Dino.

 • Etap pierwszy – ukonstytuowanie się Kapituły (wybór członków niestałych)

Kapituła pod kierunkiem Przewodniczącego pracuje według regulaminu wewnętrznego. Jej skład stanowi 3 członków stałych wybranych na 3-lenią kadencję,  którzy co roku zapraszają do swoich prac 2 członków niestałych. Członkowie niestali powoływani są spośród osób będących autorytetami w zakresie tematycznym związanym z charakterem nagrody lub reprezentantów miejscowości  związanych z dziedzictwem kulturowym księżnej i jej potomków.

 • Etap drugi – nominowanie

Spośród zgłoszonych pisemnie do nagrody osób i instytucji  Kapituła dokonuje wyboru finalistów poprzez przyznanie  maksymalnie po trzech nominacji w poszczególnych kategoriach.

 • Etap trzeci – wybór laureata

Kapituła spośród nominowanych wybiera laureatów, nie później niż dwa tygodnie przed terminem gali. Decyzja Kapituły jest ostateczna, a protokół z prac Kapituły dostępny jest na stronie internetowej fundacji, po wręczeniu nagród.

 • Etap czwarty – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

Wręczenie statuetek i dyplomów odbywa się podczas gali, na którą zapraszani są wszyscy nominowani, przedstawiciele samorządów związanych z dziedzictwem kulturowym, laureaci wcześniejszych edycji i goście. Gala odbywa się w czerwcu, a za jej organizację odpowiedzialna jest Kapituła konkursu.

 

      Zarząd i Rada Fundacji
Ogrody Kultury im. księżnej Dino

         Zatonie 27.01.2022r.

 

Posiedzenie kapituły konferencja prasowa

Wywiad z prezesem Fundacji Ogrody Kultury Jarosławem Skorulskim

 

2023
II EDYCJA 

W skład kapituły konkursowej w 2023 roku weszli:

Czesław Fiedorowicz przewodniczący – członek stały
Agata Miedzińska – członek stały
Jarosław Skorulski – członek stały
Sebastian Kulesza z-ca burmistrza miasta Żagań – członek niestały (edycja 2023)
Zdzisław Szukiełowicz laureat 2022- członek niestały (edycja 2023)

LAUREACI 2023

KATEGORIA OSOBA

Tomasz Czyżniewski

Laudacja

       Od ponad 20 lat konsekwentnie na łamach Gazety Wyborczej, a następnie Gazety Lubuskiej i Łącznika Zielonogórskiego prezentuje historyczne felietony ukazujące miejsca i ludzi związanych z historią Zielonej Góry. W samym Łączniku ukazało się już ponad 500 jego artykułów. Znawca historii regionalnej, autor książek i wystaw prezentujących dzieje miasta. Starszym pokoleniom przypomina w felietonach miasto z czasów ich dzieciństwa i młodości, a młodym pokoleniom w niezwykle przystępny sposób pokazuje mijane codziennie miejsca jako przestrzeń, w której działy się rzeczy dziwne, ciekawe i zaskakujące. Uczy mieszkańców miasta patrzenia na otaczającą ich historyczną tkankę jako wspólne 800- letnie dziedzictwo wszystkich pokoleń zielonogórzan.

KATEGORIA INSTYTUCJA

Towarzystwo Przyjaciół Żagania

Laudacja

      Od 26 lat upowszechniają lokalne tradycje i historię regionu. Są inicjatorami i organizatorami wielu imprez i przedsięwzięć o charakterze kulturalnym.  Wydają publikacje promujące miasto Żagań i wybitnych mieszkańców. Współtworzyli wraz z miastem Żagań szlak tematyczny „Żagańskie Dziedzictwo Księżnej Doroty”. Pozostali wierni swoim założycielom Krzysztofowi Prucnalowi i niezapomnianemu Adamowi Stawczykowi,. Są niestrudzonymi propagatorami idei, którymi kierowała się w życiu księżna Dorota de Talleyrand-Périgord, księżna Dino i księżna żagańska.

Nagrodę w imieniu Towarzystwa odebrała pani Prezes Halina Dobrakowska

 

Gospodarzem II Gali był Czesław Fiedorowicz przewodniczący kapituły. Nagrody w tym roku miały prócz wymiaru symbolicznego również i wymiar finansowy. 

W części artystycznej wystąpił Dariusz Catner z melodiami filmowymi. Galę poprowadziła Agata Miedzińska i Jarosław Skorulski. Nagrody wręczali Przewodniczący Rady Miasta Zielona Góra Piotr Barczak i z-ca burmistrza Miasta Żagań Sebastian Kulesza.

2022
I  EDYCJA 

W skład kapituły konkursowej weszli:

Czesław Fiedorowicz przewodniczący – członek stały
Agata Miedzińska – członek stały
Jarosław Skorulski – członek stały
Barbara Wróblewska – członek niestały (edycja 2022)
Stanisław Piniuta – członek niestały (edycja 2022)

Laureatami pierwszej edycji konkursu zostali :

w kategorii OSOBA   Zdzisław Szukiełowicz z Kożuchowa

w kategorii INSTYTUCJA/ORGANIZACJA     Zespół Górali Bukowińskich “WATRA” z Brzeźnicy.                                      

     

    

 

 

Gala rozdania nagród odbyła się w Zatoniu w dniu 25 czerwca. Nagrody wręczali wiceprzewodniczący Rady Miasta Zielona Góra Tomasz Sroczyński oraz burmistrz miasta Otyń Barbara Wróblewska. Przemówienie wygłosił Przewodniczący Kapituły Czesław Fiederowicz Prezes Konwentu Euroregionu “Sprewa-Nysa-Bóbr”. Galę uświetnił zespół  Camerata Trio, a całość poprowadzili  Agata Miedzińska i Jarosław Skorulski.