Statut

Statut
Fundacji „Ogrody Kultury” im. księżnej Dino

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja „Ogrody Kultury” im. księżnej Dino zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1491 ze zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Zielonogórski Ośrodek Kultury z siedzibą w Zielonej Górze reprezentowany przez Agatę Miedzińską – Dyrektora oraz Jarosława Skorulskiego, zwanymi dalej Fundatorami aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Monikę Zapilaj-Baziak
  w kancelarii notarialnej w Zielonej Górze przy ul. Jana Sobieskiego 16,  w dniu 15 lipca 2020r.                                                                                                                                                                     §2
 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Zielona Góra.
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
                                                                                                         §3
 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego.§4

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§5

Celem Fundacji jest działalność na rzecz kultury i dziedzictwa kulturowego regionu.

§6

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  a) podejmowanie działań nad ochroną dziedzictwa kulturowego znajdującego się w regionie ze szczególnym uwzględnieniem parku i pałacu książęcego;
  b) promowanie idei związanych z działalnością kulturową i społeczną księżnej Dino oraz innych postaci związanych regionem;
  c)
  inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć o charakterze naukowym, krajoznawczym, kulturalnym, turystycznym i integracyjnym związanym z tematyką dziedzictwa kulturowego regionu;
  d) realizację wspólnych działań w ramach Europejskiego Związku Parków Łużyckich;
  e)
  współpracę z instytucjami, organizacjami pożytku publicznego i osobami na terenie kraju i z zagranicy w celu wspierania inicjatyw podejmowanych przez fundację;
  f)
  prowadzenie badań naukowych nad dziedzictwem kulturowym regionu ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Zielonej Góry i znajdujących się tam parków dworskich;
  g)
  prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
  h)
  wyróżnianie osób, które działają społecznie lub zawodowo na rzecz kultury i dziedzictwa kulturowego regionu.